Retribucions municipals

Amb la finalitat de fer complir la llei 19/2013, de 9 de desembre de Transparència, Access a la Informacion Pública y Bon Govern us facilitem les retribucions dels càrrecs electes del ajuntament de Polinyà de Xúquer.

 

Retribucions dels càrrecs electes

Per reorganitzar les funcions de l’equip de govern i optimitzar el servei que presta l'Ajuntament arribant a satisfer completament les demandes del dia a dia dels nostres veïns i veïnes, l’Alcalde proposa al Ple la reducció de 300 € del  seu sou quedant aquest en 1.500 € bruts mensuals.

En segon lloc, s'assigna a Na Dolores Moreno Ull les tasques relacionades amb la gestió del manteniment local. Atès a aquestes noves responsabilitats, unides a les pròpies de les regidories de les que és responsable, s'ha aprovat al ple que tinga una dedicació parcial de 15 hores setmanals, a la que correspondrien unes retribucions brutes mensuals de 500 €.

Aquestes modificacions en el funcionament de l’Ajuntament no suposaran cap increment en les despeses destinades a les retribucions dels càrrecs electes donat que les retribucions de la dedicació parcial s’assumeixen amb la reducció del sou del alcalde i amb allò previst per a la seua substitució durant les vacances.

Amb aquestes modificacions el que pretenem és millorar els serveis que presta l’Ajuntament per a atendre el manteniment local i poder donar una resposta immediata a les queixes, demandes, o dubtes dels veïns i veïnes de Polinyà. Sempre pensant en fer que el nostre Ajuntament siga més accessible a tots i totes.

 

Indemnitzacions càrrecs electes per assistència a Plens i Junta de Portaveus

El regidors/es de l’Ajuntament que no tenen cap dedicació percebran una indemnització per l’assistència a òrgans de l’Ajuntament segons el que estableixen les Bases d’execució del Pressupost municipal a raó de:

-35 euros per assistència a Ple.

-12 euros per assistència a la Comissió Especial de Comptes.

-10 euros per a assistència a la Junta de Portaveus.