Perfil del contractant

El "Perfil del Contractant és el lloc d'aquesta web on es publica la informació relativa a la contractació Administrativa. Està regulat a l'article 53 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refundit de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

Per accedir al perfil del contratat de l'ajuntament de Polinyà de Xúquer seguiu el següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tbTfCLXJo43nSoTX3z%2F7wA%3D%3D